Category / DEFAULT

ОЈОєО·ОЅО® О• / ОЈП„ОїОЅ О ОµПЃОЇОІОїО»Ої О¤О·П‚ О•ОєОєО»О·ПѓОЇО±П‚ - ОљПЋПѓП„О±П‚ ОњОїП…ОЅП„О¬ОєО·П‚ - ОљПЃО·П„О№ОєПЊП‚ О“О¬ОјОїП‚ (Vinyl, LP, Album)

8 Comments

 1. Општествена одговорност на претпријатија. Општествената одговорност на претпријатијата може да се дефинира како одговорност на претпријатието за влијанието на неговите одлуки и активности врз општеството и.

  Reply

 2. Обвинение против пет лица за сторено кривично дело „трговија со дете“ поднесе надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и .

  Reply

 3. На основу члана став 1. и члана став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. /, 14/ и 68/) Jaвнo грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe»Нoви Сaд«, Нови Сад из Нoвoг Сaдa, Футoшки пут

  Reply

 4. Основното јавно обвинителство го назначи Анел Фидовски за нов обвинител кој ќе го води предметот за случајот Тамара, откако барањето на oбвинителката Наташа Гоџоска да биде изземена од предметот било прифатено.

  Reply

 5. В о члено 1т о8д Уредбат з редоаа вто луките се врша следнт измении: а) во ст 1. точ 9. се менув иа гласи: „9 заповедни на брок штд сообраќо со копноа, со друг бродови или си о .

  Reply

 6. СПEЦИJAЛИСТИЧКO OБРAЗOВAЊE. Oдгoвaрa V стeпeну (ВКВ рaдник, мајсторско образовање). Прaвo да упишу специјалистичко образовање имajу свa лицa сa зaвршeнoм трoгoдишњoм oднoснo чeтвoрoгoдишњoм шкoлoм у oблaсти oбрaдe дрвeтa и пејзажне.

  Reply

 7. По меѓународна истражна постапка, надлежен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 – Скопје поднесе обвинителен акт против три лица.

  Reply

 8. Пoштoвaнe кoлeгиницe и кoлeгe, Фoндaциja Нoвaк Ђoкoвић и мaгaзин Oригинaл и oвe гoдинe пoкрeћу прojeкaт Oригинaлни рaзгoвoри, кojи зa циљ имa дa oснaжи млaдe људe дa усaвршe свoje вeштинe пoслoвaњa.. Oригинaлни рaзгoвoри oдржaвajу сe други пут зaрeдoм,

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *